Pojdi na glavno vsebino

Pravila delovanja Unesco ASP mreže Slovenije

(v nadaljevanju: ASP mreža)

UVOD

UNESCO ASP mreža je nastala kot Projektna mreža pridruženih šol (Associated Schools Project Network - ASPnet) leta 1953. Danes je to globalna mreža približno 9000 predšolskih, osnovnošolskih in srednješolskih izobraževalnih ustanov v 180 državah in jo običajno imenujemo kar Pridružene UNESCO šole.

UNESCO ASP mreža je bila ustanovljena tudi zato, da prispeva k uresničevanju UNESCO poslanstva, kot je opredeljeno v Ustavi UNESCO:
Prispevati k miru in varnosti s spodbujanjem sodelovanja med narodi v izobraževanju, znanosti in kulturi, in k uresničevanju splošnega spoštovanja pravičnosti, vladavine prava in temeljnih svoboščin za narode sveta, ne glede na rasno pripadnost, spol, jezik ali vero.

Pridružene šole so zavezane spodbujanju in uresničevanju UNESCO načel, kar izvajajo preko projektov, s katerimi skušajo otroke in mladino čim bolje pripraviti na izzive vedno bolj kompleksnega in medsebojno odvisnega sveta. Strategija in načrt dela ASP mreže (2004-2009) je kot ključne elemente poudarila 4 stebre učenja za 21. stoletje: vedeti, delati, biti in živeti skupaj, in spodbujanje kvalitetnega izobraževanja, kot je opredeljeno v Dakarskem okvirnem načrtu. ASP učenci in učitelji delajo skupaj v razredu in izven njega za razvoj inovativnih učnih pristopov, metod in gradiv.

Koordinacija mednarodne mreže ima sedež v Parizu in je sestavni del sekretariata UNESCO. Sodelujoče šole se na nacionalni ravni združujejo v nacionalne ASP mreže, katerih delo vodi in koordinira nacionalni koordinator/koordinatorica.

1. člen
(programski svet Unesco ASP mreže Slovenije)

(1) Programski svet ASP mreže na predlog Urada za UNESCO s sklepom ustanovi minister, pristojen za izobraževanje. S sklepom o ustanovitvi minister določi tudi predsednika/predsednico Programskega sveta ASP mreže in imenuje člane/članice.

(2) Naloge Programskega sveta ASP mreže so:

 • usmerja in spremlja celotni razvoj ASP mreže,
 • sprejema programske osnove in vsebine, letni program dela in poročilo o dosežkih ASP mreže ter spremlja njeno delovanje,
 • imenuje nacionalnega koordinatorja/koordinatorico ASP mreže in njenega/o namestnika/namestnico,
 • opravlja druge naloge, ki jih določa sklep o ustanovitvi in ta poslovnik.

(3) Administrativne, tehnične in strokovne naloge za programski svet opravlja Zavod Republike Slovenije za šolstvo v okviru svojega rednega programa dela.

2. člen
(ASP mreža)

Slovensko ASP mrežo sestavljajo nacionalni koordinator/koordinatorica, središča in članice.

3. člen
(Nacionalni koordinator/koordinatorica)

(1) Nacionalni koordinator/koordinatorica mora biti iz vrst pedagoških delavcev šole z mednarodnim statusom. Imenuje ga programski svet ASP mreže in je po položaju član programskega sveta. Nacionalni koordinator/koordinatorica je imenovan/imenovana za obdobje 4 let in je lahko po preteku tega obdobja ponovno imenovan/imenovana.

(2) Pri imenovanju nacionalnega koordinatorja/koordinatorice Programski svet ASP mreže upošteva naslednje elemente:

 • sprejema načela in cilje UNESCO, kar dokazuje s svojim delom,
 • mora biti strokovnjak s področja izobraževanja in imeti inovativne ideje s tega področja,
 • aktivno mora obvladati angleški in /ali francoski jezik,
 • imeti mora vodstvene sposobnosti in sposobnosti motiviranja učiteljev,
 • imeti mora razvite organizacijske in komunikacijske veščine.

(3) Naloge in pristojnosti nacionalnega koordinatorja/koordinatorice so:

 • vodi seznam središč in vodij središč, seznam šol v nacionalni mreži (mednarodni in nacionalni status) in seznam šolskih koordinatorjev,
 • vodi in razvija mrežo šol v skladu z načeli UNESCO,
 • pripravlja evalvacijsko poročilo o delu mreže za mednarodno koordinacijo (na podlagi poročil posameznih šol),
 • pripravlja predloge programskemu svetu za priznavanje drugega strokovnega dela strokovnih delavcev, ki so neposredno vključeni v izvajanje dejavnosti ASP mreže,
 • spodbuja razvoj novih pedagoških pristopov, skrbi za izmenjavo primerov dobrih praks v mreži, posreduje v mrežo pedagoško-didaktični material izdan s strani UNESCA z namenom testiranja in zbiranja podatkov na nacionalni ravni,
 • informira mrežo o prioritetah in razvojnih trendih,
 • predstavlja svojo nacionalno ASP mrežo na nacionalni in mednarodni ravni,
 • vzpostavlja kontakte z drugimi mrežami, institucijami, nevladnimi organizacijami v državi,
 • spodbuja sodelovanje ASP mreže v državi,
 • razvija mednarodno sodelovanje in povezovanje ASP,
 • se udeležuje mednarodnih srečanj, izobraževanj ali konferenc in zagotavlja širjenje informacij,
 • sodeluje z Uradom za UNESCO. 

4. člen
(Središča)

(1) V mreži je do 10 središč, ki praviloma združujejo vzgojno izobraževalne zavode z določenega geografskega področja in omogočajo nacionalnemu koordinatorju/koordinatorici timsko vodenje mreže.

(2) Posamezno središče vodi šola, ki jo na predlog nacionalnega koordinatorja/koordinatorice potrdi programski svet na podlagi naslednjega pogoja:

 • šola, ki ima v ASP mreži mednarodni status,
 • šola, ki vodi središče, imenuje tudi vodjo središča, ki je praviloma oseba, zaposlena na šoli, ki središče vodi.

(3) Z dnem sprejetja tega sklepa so sedeži središč:

 1. Središče Piran: OŠ Cirila Kosmača, Oljčna pot 24, 6330 Piran
 2. Središče Celje: IV. osnovna šola Celje, Dečkova 60, 3000 Celje
 3. Središče Maribor: OŠ bratov Polančičev, Prešernova ulica 19, 2000 Maribor
 4. Središče Pišece: OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, Pišece 34, 8255 Pišece
 5. Središče Mojstrana: OŠ 16. decembra Mojstrana, Alojza Rabiča 7, 4281 Mojstrana
 6. Središče Ljubljana: OŠ Ledina, Komenskega 19, 1000 Ljubljana
 7. Središče Kapela: OŠ Kapela, Kapelski Vrh 95, 9252 Radenci
 8. Središče Slovenj Gradec: Prva OŠ Slovenj Gradec, Šercerjeva 7, 2380 Slovenj Gradec
 9. Središče Ptuj: Gimnazija Ptuj, Volkmerjeva cesta 15, 2250 Ptuj
 10. Središče Nova Gorica: Gimnazija Nova Gorica, Delpinova 9, 5000 Nova Gorica

(4) Naloge in pristojnosti vodje središča so:

 • imenuje svojega/o namestnika/ico,
 • izdela načrt dela središča,
 • izdela poročilo o delu središča,
 • koordinacija dela med šolami v središču,
 • sodeluje z nacionalnim/o koordinatorjem/ico na vseh področjih in nivojih delovanja mreže,
 • sodeluje z občinami in lokalnimi skupnostmi, iz katerih prihajajo šole v središču,
 • je odgovoren/na za pretok informacij med nacionalnim/o koordinatorjem/ico, programskim svetom, Uradom za UNESCO in središči.

5. člen
(Članstvo ASP mreže)

Temeljni člani ASP mreže so vzgojno izobraževalni zavodi, ki imajo lahko mednarodni ali nacionalni status.

6. člen
(Vzgojno izobraževalni zavodi z mednarodnim statusom)

(1) Vzgojno izobraževalni zavodi z mednarodnim statusom lahko postanejo tisti vzgojno izobraževalni zavodi, ki izpolnijo splošne pogoje za pridobitev statusa, ki jih predpiše mednarodna koordinacija pri UNESCO, in posebne pogoje, ki jih predpiše Programski svet ASP mreže.

(2) Posebni pogoji za pridobitev statusa so:

 • zavezanost UNESCO ciljem in vključevanje UNESCO načel in aktivnosti v temeljne šolske dokumente (Letni delovni načrt, Poročilo o uresničevanju Letnega delovnega načrta …)
 • uporaba simbolov mednarodne ASP mreže in drugih UNESCO programov,
 • oddaja letnih smernic in poročil nacionalnemu/ni koordinatorju/ici in vodji središča,
 • aktivno vključevanje v delo središča s ciljem razvijanja središča in celotne slovenske ASP mreže,
 • udeležba na izobraževanjih v organizaciji ASP mreže,
 • vključevanje in poglabljanje vsebin iz vseh 4 obveznih ASP tem v delo šole,
 • uravnoteženo razvijanje vseh 4 stebrov izobraževanja,
 • razvijanje kvalitete v izobraževanju, sodobnih didaktičnih metod, holističnega pristopa ter povezovanje UNESCO ASP vsebin v učne načrte in izven šolske aktivnosti,
 • povezovanje šol v lokalni skupnosti in s strokovnimi institucijami, - obeleževanje mednarodnih desetletij in dni, še posebej imenovanih strani UNESCO, vsaj 3 UNESCO vsako leto,
 • udeležba v nacionalnih projektih, vsaj 4 vsako leto.

Izbirno (3 od 5):

 • udeležba v mednarodnih UNESCO projektih,
 • vodenje/koordiniranje nacionalnega/nacionalnega z mednarodno udeležbo/mednarodnega projekta[1],
 • izvajanje pilotskega šolskega ASP projekta,
 • izvajanje solidarnostnega in prostovoljnega programa-širše, ne le na šolskem nivoju,
 • vključevanje v UNESCO mladinske akcije in kampanje (na vseh ravneh).

(3) Največje možno število šol z mednarodnim statusom je 40.

(4) Predloge mednarodnemu koordinatorju pri UNESCO pripravi in posreduje nacionalni koordinator/koordinatorica po predhodni potrditvi na Programskem svetu ASP mreže. Status novim članom se slovesno podeli po opravljeni evalvaciji.

(5) Status novim članom se podeli za obdobje 3 let. Ob podelitvi statusa Programski svet tudi določi pripadnost nove članice središču. Najmanj 3 mesece pred iztekom tega obdobja Delovna skupina za razvoj mreže in središč na podlagi kriterijev, ki jih določi Programski svet ASP mreže, preveri pogoje za ohranitev statusa in predlaga Programskemu svetu podaljšanje, spremembo ali ukinitev statusa.

7. člen
(Vzgojno izobraževalni zavodi z nacionalnim statusom)

(1) Vzgojno izobraževalni zavodi z nacionalnim statusom lahko postanejo tisti vzgojno izobraževalni zavodi , ki izpolnijo posebne pogoje, ki jih predpiše Programski svet ASP mreže.

(2) Posebni pogoji za pridobitev nacionalnega statusa so:

 • zavezanost UNESCO ciljem in vključevanje UNESCO načel in aktivnosti v temeljne šolske dokumente (Letni delovni načrt, Poročilo o uresničevanju Letnega delovnega načrta …)
 • uporaba simbolov mednarodne ASP mreže in drugih UNESCO programov,
 • oddaja letnih smernic in poročil nacionalnemu/ni koordinatorju/ici in vodji središča,
 • aktivno vključevanje v delo središča s ciljem razvijanja središča in celotne slovenske ASP mreže,
 • udeležba na izobraževanjih v organizaciji ASP mreže,
 • vključevanje in poglabljanje vsebin iz vseh 4 obveznih ASP tem v delo šole, poglobljeno 2,
 • uravnoteženo razvijanje vseh 4 stebrov izobraževanja,
 • razvijanje kvalitete v izobraževanju, sodobnih didaktičnih metod, holističnega pristopa ter povezovanje UNESCO ASP vsebin v učne načrte in izven šolske aktivnosti,
 • povezovanje šol v lokalni skupnosti in s strokovnimi institucijami,
 • obeleževanje mednarodnih desetletij in dni, še posebej imenovanih strani UNESCO, vsaj 1 UNESCO vsako leto,
 • udeležba v nacionalnih projektih, vsaj 2 vsako leto.

Izbirno (1 od 3):

 • izvajanje pilotskega šolskega ASP projekta,
 • izvajanje solidarnostnega in prostovoljnega programa-širše, ne le na šolskem nivoju,
 • vključevanje v UNESCO mladinske akcije in kampanje (na vseh ravneh).

(3) Največje možno število šol z nacionalnim statusom je 40.

(4) Nacionalni status potrdi Programski svet na predlog nacionalnega koordinatorja/koordinatorice in se novim članom slovesno podeli po opravljeni evalvaciji.

(5) Status novim članom se podeli za obdobje 3 let. Ob podelitvi statusa Programski svet tudi določi pripadnost nove članice središču. Najmanj 3 mesece pred iztekom tega obdobja Delovna skupina za razvoj mreže in središč na podlagi kriterijev, ki jih določi Programski svet ASP mreže, preveri pogoje za ohranitev statusa in predlaga Programskemu svetu podaljšanje, spremembo ali ukinitev statusa.

8. člen
(Priznavanje strokovnega dela)

(1) Priznavanje strokovnega dela pedagoških delavcev, ki so neposredno vključeni v izvajanje dejavnosti ASP mreže, se vrednoti v skladu s Priporočili za priznavanje drugega strokovnega dela pedagoških delavcev v ASP mreži v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, ki so priloga 1 teh pravil.

(2) Potrdila za priznavanje strokovnega dela iz prvega odstavka tega člena izdaja Zavod Republike Slovenije za šolstvo na podlagi predlogov, ki jih potrdi Programski svet ASP mreže.

9. člen
(Sodelovanje z drugimi vzgojno izobraževalnimi zavodi)

(1) V projekte ASP mreže se lahko vključujejo neposredno ali v sodelovanju s člani ASP mreže tudi drugi vzgojno izobraževalni zavodi, nacionalne in mednarodne mreže ter projekti.

(2) Člani ASP mreže lahko sodelujejo tudi v drugih nacionalnih in mednarodnih mrežah ter projektih.

10. člen
(Način pristopanja) 

Šole lahko pristopijo k mreži in se udeležujejo tudi izobraževanj za Unesco koordinatorje, ko se zavežejo, da bodo izvajale Unesco program v skladu s temi Pravili. S tem pridobijo naziv pridružene članice Unesco ASP mreže šol, ob evalvaciji pa lahko pridobijo nacionalni ali mednarodni status.

 11. člen

Ta pravila pričnejo veljati z dnem, ko jih potrdi programski svet ASP mreže. 

 

Potrdil Programski svet UNESCO ASP mreže Slovenije na seji dne 04.09.2013.

[1] Mednarodni projekt je projekt, pri organizaciji katerega sodelujeta slovenska in tuja šola. Projekt z mednarodno udeležbo je projekt, ki ga organizira slovenska šola, udeležijo pa se ga tudi šole iz tujine.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...